Nasza firma w pełni szanuje prywatność swoich klientów. W celu zachowania poufności wszystkich informacji, które nam Państwo przekazują, ściśle przestrzegamy poniższej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności Zakres stosowania

Użytkownicy strony przesyłają informacje, a serwer pozostawia informacje umożliwiające identyfikację osoby.

Zawartość zbioru informacji

Po złożeniu przez Ciebie zamówienia, będę zbierał Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, adres odbiorcy, telefon i tak dalej.

Nasza firma może automatycznie otrzymywać i zapisywać informacje zawarte w dzienniku Twojej przeglądarki lub serwera, w tym między innymi Twój adres IP, informacje zawarte w plikach cookie naszej firmy oraz zapisy odwiedzanych stron internetowych.

Ochrona i wykorzystanie informacji

Opisane powyżej informacje zebrane przez naszą firmę będą wykorzystane do:

 1. Świadczenie usług produktowych na rzecz klientów;
 2. dostarczanie klientom produktów, zachęt i usług dystrybucyjnych;
 3. Świadczenie innych usług na rzecz klientów.

Informacje przechowywane przez naszą firmę dotyczące klienta będą utrzymywane w tajemnicy z wyjątkiem następujących okoliczności:

 1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie informacji stronie trzeciej;
 2. Produkt i usługi, o które prosiłeś, mogą być oferowane tylko po ujawnieniu Twoich informacji;
 3. Informacje te są odpowiednio ujawniane przez naszą firmę w uprawnionym zakresie, gdy wymagają tego przepisy prawa, na polecenie uprawnionego organu lub gdy jest to wymagane w postępowaniu sądowym;
 4. Gdy nasza firma jest zobowiązana przez prawo do ujawnienia informacji stronie trzeciej w okolicznościach, w których nasza firma odkryje naruszenie warunków świadczenia usług lub innych przepisów związanych z korzystaniem z produktów i usług naszej firmy;
 5. W celu ochrony interesów klientów i społeczeństwa w razie nagłych wypadków;
 6. Wszelkie inne okoliczności, w których nasza firma uzna za konieczne opublikowanie, zestawienie lub ujawnienie informacji o danej osobie.

Polityka poczty elektronicznej

Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności Twojego adresu e-mail. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie dzierżawimy naszych list subskrypcyjnych stronom trzecim i nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, agencjom rządowym ani firmom, chyba że jest to ściśle wymagane przez prawo.

Będziemy używać Twojego adresu e-mail wyłącznie w celu dostarczania aktualnych informacji o naszych produktach.

Będziemy przechowywać informacje przesyłane przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującym prawem federalnym.

Zgodność z CAN-SPAM

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wiadomości e-mail wysyłane z naszej organizacji będą wyraźnie określać, od kogo pochodzą i zawierać jasne informacje, jak skontaktować się z nadawcą. Ponadto, wszystkie wiadomości e-mail będą również zawierać zwięzłą informację o tym, jak usunąć się z naszej listy mailingowej, aby nie otrzymywać od nas dalszych wiadomości e-mail.

Wybór/Opt-Out

Nasza strona daje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości od nas i naszych partnerów poprzez przeczytanie instrukcji rezygnacji z subskrypcji znajdującej się na dole każdej wiadomości e-mail otrzymanej od nas w dowolnym momencie.

Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego newslettera lub materiałów promocyjnych, mogą zrezygnować z otrzymywania tych informacji, klikając na link rezygnacji z subskrypcji w e-mailu.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swojej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami

Jeśli uważasz, że Twoje prywatne informacje są niewłaściwie ujawnione lub nie chcesz już przyjąć usługi firmy, lub do naszej polityki prywatności wszelkie uwagi lub sugestie, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do naszej firmy, będziemy terminowo sposób.

Zasady i warunki

 1. Niniejsze warunki stanowią ostateczne i kompletne porozumienie stron, a żadne warunki w jakikolwiek sposób modyfikujące lub zmieniające postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie będą wiążące dla Naszej Firmy, chyba że zostaną sporządzone na piśmie, podpisane i zatwierdzone przez dyrektora lub inną upoważnioną osobę w Naszej Firmie. Żadna z modyfikacji niniejszych warunków nie będzie modyfikowana przez wysyłkę towarów przez naszą Firmę po otrzymaniu zamówienia zakupu od Kupującego, prośby o wysyłkę lub podobnych formularzy zawierających wydrukowane warunki dodatkowe lub sprzeczne z niniejszymi warunkami. Jeżeli jakikolwiek warunek, klauzula lub postanowienie zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, taka deklaracja lub postanowienie nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek innego warunku, klauzuli lub postanowienia zawartego w niniejszym dokumencie.
 2. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA - Wszystkie zamówienia podlegają pisemnej weryfikacji cen przez upoważnionych pracowników Naszej Firmy, chyba że zostały pisemnie określone jako wiążące na określony czas. Wysłanie towaru bez pisemnej weryfikacji ceny nie oznacza akceptacji ceny zawartej w zamówieniu.
 3. ZASTĘPSTWO - Nasza firma zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do zastąpienia produktu alternatywnym produktem podobnego rodzaju, jakości i funkcji. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje substytutu, musi on wyraźnie oświadczyć, że substytucja nie jest dozwolona, gdy Kupujący prosi o wycenę, jeśli taka prośba o wycenę została złożona, lub, jeśli prośba o wycenę nie została złożona, podczas składania zamówienia w Naszej Firmie.
 4. CENA - Podane ceny, w tym wszelkie opłaty transportowe, są ważne przez 10 dni, chyba że zostały określone jako wiążące na konkretny okres na podstawie pisemnej wyceny lub pisemnej akceptacji sprzedaży wydanej lub zweryfikowanej przez urzędnika lub innego upoważnionego pracownika Naszej Spółki. Cena określona jako wiążąca na określony czas może zostać odwołana przez naszą Spółkę, jeżeli odwołanie ma formę pisemną i jest wysłane do Kupującego przed otrzymaniem przez naszą Spółkę pisemnej akceptacji ceny. Nasza Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku, gdy ceny sprzedaży niższe od podanych są ustalone przez przepisy rządowe.
 5. TRANSPORT - O ile nie postanowiono inaczej, Nasza Firma będzie kierować się własnym osądem przy wyborze przewoźnika i trasy. W każdym przypadku, Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nadmierne opłaty transportowe wynikające z jej wyboru.
 6. PAKOWANIE - O ile nie postanowiono inaczej, Nasza Spółka będzie przestrzegać jedynie minimalnych standardów pakowania dla wybranej metody transportu. Koszt wszystkich specjalnych opakowań, załadunku lub usztywnień wymaganych przez Kupującego zostanie pokryty przez Kupującego. Wszelkie koszty pakowania i wysyłki specjalnego wyposażenia Kupującego pokrywa Kupujący.